Cooming soon, Karnaval Budaya Nusantara Kota Jayapura 2020